YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Dịch vụ

DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

Nhận ủy quyền từ chủ doanh nghiệp, Thuế Tâm Việt trực tiếp tương tác với đoàn kiểm tra của CQT để có được kết luận nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp: AN TOÀN – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ.

DỊCH VỤ THƯỜNG XUYÊN

“Làm tốt ngay từ đầu” là mục đích của dịch vụ và đích đến là những kỳ kiểm xét nghĩa vụ thuế với kết quả: AN TOÀN – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ.

 THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM TRA THUẾ

 

Nhận ủy quyền của chủ doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ trực tiếp xử lý căn cứ trên 03 tình huống kiểm tra của Cơ quan thuế (CQT):

- Giải trình theo thư yêu cầu.

- Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

- Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.

 DỊCH VỤ #1 CỬA - KẾ TOÁN THUẾ / KIỂM TOÁN

 

- Tối ưu chi phí thuế theo 02 yếu tố: hình thức & nội dung.

- Chuyên gia kế toán – kiểm toán tư vấn hỗ trợ Ban Giám Đốc trong quá trình ra quyết định vận hành hoạt động SXKD thực tế của doanh nghiệp.

  Xem thêm   Xem thêm

 TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ & ĐÀM PHÁN KIỂM TRA GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

- Lập hồ sơ giao giao dịch liên kết (TP) & hỗ trợ kê khai.

- Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra TP của CQT.

 KẾ TOÁN THUẾ

 

- Dự lập kế hoạch thuế từ đầu năm & trực tiếp thực hiện hồ sơ thuế

- Tự chủ trong việc giao dịch với CQT địa phương căn cứ trên sự ủy quyềncủa khách hàng.

  Xem thêm   Xem thêm

 THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

 

- Tra soát định mức nội bộ.

 TƯ VẤN HOÀN THUẾ

 

Thời gian thực hiện <= 45 ngày và hình thức dịch vụ là "chìa khóa trao tay".

- Hoàn trả kinh phí khi dịch vụ không thành công.

- Phí dịch vụ là tỷ lệ phần trăm (%) của tiền thuế được hoàn.

- Thuyết minh / đàm phán trong kỳ kiểm xét sau hoàn thuế.

  Xem thêm   Xem thêm

 TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ 

 

- Tra soát & Tư vấn tối ưu hồ sơ thuế.

- Dự báo ngân sách quyết toán thuế.

 TƯ VẤN / HẬU KIỂM KẾ TOÁN THUẾ

 

- Thuế Tâm Việt tư vấn lập kế hoạch chi phí thuế

- Hậu kiểm kết quả thực hiện thông qua tờ khai thuế theo Quí/tháng.

  Xem thêm   Xem thêm
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

Nhận ủy quyền từ chủ doanh nghiệp, Thuế Tâm Việt trực tiếp tương tác với đoàn kiểm tra của CQT để có được kết luận nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp: AN TOÀN – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ.

DỊCH VỤ THƯỜNG XUYÊN

“Làm tốt ngay từ đầu” là mục đích của dịch vụ và đích đến là những kỳ kiểm xét nghĩa vụ thuế với kết quả: AN TOÀN – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ.

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM TRA THUẾ

 

Nhận ủy quyền của chủ doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ trực tiếp xử lý căn cứ trên 03 tình huống kiểm tra của Cơ quan thuế (CQT):

- Giải trình theo thư yêu cầu.

- Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

- Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.

DỊCH VỤ #1 CỬA - KẾ TOÁN THUẾ / KIỂM TOÁN

 

- Tối ưu chi phí thuế theo 02 yếu tố: hình thức & nội dung.

- Chuyên gia kế toán toán – kiểm toán tư vấn hỗ trợ Ban Giám Đốc trong quá trình ra quyết định vận hành hoạt động SXKD thực tế của doanh nghiệp.

  Xem thêm   Xem thêm

TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ & ĐÀM PHÁN KIỂM TRA GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

- Lập hồ sơ giao giao dịch liên kết (TP) & hỗ trợ kê khai.

- Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra TP của CQT.

KẾ TOÁN THUẾ

 

- Dự lập kế hoạch thuế từ đầu năm & trực tiếp thực hiện hồ sơ thuế

- Tự chủ trong việc giao dịch với CQT địa phương căn cứ trên sự ủy quyềncủa khách hàng.

  Xem thêm   Xem thêm

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

 

- Tra soát định mức nội bộ.

TƯ VẤN HOÀN THUẾ

 

Thời gian thực hiện <= 45 ngày và hình thức dịch vụ là "chìa khóa trao tay".

- Hoàn trả kinh phí khi dịch vụ không thành công.

- Phí dịch vụ là tỷ lệ phần trăm (%) của tiền thuế được hoàn.

- Thuyết minh / đàm phán trong kỳ kiểm xét sau hoàn thuế.

  Xem thêm   Xem thêm

TRA SOÁT RỦI RO THUẾ TRƯỚC THỜI ĐIỂM KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ

 

- Tra soát & Tư vấn tối ưu hồ sơ thuế.

- Dự báo ngân sách quyết toán thuế.

TƯ VẤN / HẬU KIỂM KẾ TOÁN THUẾ

 

- Thuế Tâm Việt tư vấn lập kế hoạch chi phí thuế

- Hậu kiểm kết quả thực hiện thông qua tờ khai thuế theo Quí/tháng.

  Xem thêm   Xem thêm

 DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

Nhận ủy quyền từ chủ doanh nghiệp, Thuế Tâm Việt trực tiếp tương tác với đoàn kiểm tra của CQT để có được kết luận nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp: AN TOÀN – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ.

 

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM TRA THUẾ

Nhận ủy quyền của chủ doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ trực tiếp xử lý căn cứ trên 03 tình huống kiểm tra của Cơ quan thuế (CQT):

- Giải trình theo thư yêu cầu.

- Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

- Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.

 Xem thêm

 

 TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ & ĐÀM PHÁN KIỂM TRA GIAO DỊCH LIÊN KẾT

- Lập hồ sơ giao giao dịch liên kết (TP) & hỗ trợ kê khai.

- Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra TP của CQT.

 Xem thêm

 

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

- Tra soát định mức nội bộ.

 Xem thêm

 

TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ

- Tra soát & Tư vấn tối ưu hồ sơ thuế.

- Dự báo ngân sách quyết toán thuế.

 Xem thêm

 

DỊCH VỤ THƯỜNG XUYÊN

"Làm tốt ngay từ đầu" là mục đích của dịch vụ và đích đến là những kỳ kiểm xét nghĩa vụ thuế với kết quả: AN TOÀN – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ.

 

DỊCH VỤ #1 CỬA - KẾ TOÁN THUẾ / KIỂM TOÁN

- Tối ưu chi phí thuế theo 02 yếu tố: hình thức & nội dung.

- Chuyên gia kế toán toán – kiểm toán tư vấn hỗ trợ Ban Giám Đốc trong quá trình ra quyết định vận hành hoạt động SXKD thực tế của doanh nghiệp.

 Xem thêm

 

KẾ TOÁN THUẾ

- Dự lập kế hoạch thuế từ đầu năm & trực tiếp thực hiện hồ sơ thuế

- Tự chủ trong việc giao dịch với CQT địa phương căn cứ trên sự ủy quyềncủa khách hàng.

 Xem thêm

 

TƯ VẤN HOÀN THUẾ

Thời gian thực hiện <= 45 ngày và hình thức dịch vụ là "chìa khóa trao tay".

- Hoàn trả kinh phí khi dịch vụ không thành công.

- Phí dịch vụ là tỷ lệ phần trăm (%) của tiền thuế được hoàn.

- Thuyết minh / đàm phán trong kỳ kiểm xét sau hoàn thuế.

 Xem thêm

 

TƯ VẤN / HẬU KIỂM KẾ TOÁN THUẾ

- Thuế Tâm Việt tư vấn lập kế hoạch chi phí thuế

- Hậu kiểm kết quả thực hiện thông qua tờ khai thuế theo Quí/tháng.

 Xem thêm

Bài viết khác