YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Giải thưởng

GIẢI THƯỞNG

 

 

 

Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho các cá nhân năm 2018 nhờ có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2008 – 2017.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho các doanh nghiệp nhờ có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2013 – 2015.  
  Giấy khen của Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam cho các doanh nghiệp năm 2018 vì có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2013 – 2017.

GIẢI THƯỞNG

 

 

 

Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho các cá nhân năm 2018 nhờ có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2008 – 2017.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho các doanh nghiệp nhờ có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2013 – 2015.  
  Giấy khen của Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam cho các doanh nghiệp năm 2018 vì có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2013 – 2017.

 GIẢI THƯỞNG

 

Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho các cá nhân năm 2018 nhờ có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2008 – 2017.

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng cho các doanh nghiệp nhờ có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2013 – 2015.

 

 

Giấy khen của Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam cho các doanh nghiệp năm 2018 vì có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2013 – 2017.

Bài viết khác